Xi'an Jiaotong Liverpool University, 2018

Project Entries 2018

Xi'an Jiaotong Liverpool University,
Department of architecture
No.111 Ren'ai Road, Suzhou Dushu Lake
Higher Education Town
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province


China

chongyao.huang@xjtlu.edu.cn
www.xjtlu.edu.cn/en/

Awards Table
Reference:722 | Entry Date:18 September 2013 | Last Update:19 October 2018 -151 days ago