Xi'an Jiaotong Liverpool University 2017

Project Entries 2017

Xi'an Jiaotong Liverpool University
Department of architecture
No.111 Ren'ai Road, Suzhou Dushu Lake
Higher Education Town
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province


China

chongyao.huang@xjtlu.edu.cn
www.xjtlu.edu.cn/en/

Awards Table
Reference:722 | Entry Date:18 September 2013 | Last Update:25 September 2014 -1458 days ago